08февр.2013

Сагаан hараар!!! Сагаалганаар!!!

Эрхим хүндэтэ Буряадай гүрэнэй багшанар, оюутад ба ажалшад!

Монгол угсаата арадуудай мүнхэ ехэ һайндэрөөр!

Саган һараар! Сагаалганаар!

Сарюун бодолтой багшанараа сагаан сэдьхэлһээ амаршалнабди!

Мүнхэ танай һургаалһаа мүшэн ходо сасарһай!

Нангин нэрэтнай бидэндээ наран боложо мандаһай!

В Наступающем Новом году Черной водяной змеи

Желаем Вам чистых помыслов,

Доброго здоровья и долголетия!

Пусть Вечное синее небо

Хранит Ваш очаг и Ваших близких!

Үндэһэтэнэй гуманитарна институдай багшанар болон оюутад!!!