15окт.2020

Челлендж-конкурс выразительного чтения "Буряад шүлэгөө уншая"

19 октября 2020 – 24 октября 2020, Улан-Удэ, БГУ
121581305_3006621626111143_8413091098743781146_n
Дорогие друзья!
 
Приглашаем вас принять активное участие в челлендж-конкурсе выразительного чтения «Буряад шүлэгөө уншая» на тему «Алдарта Байгал, арюухан далай…»!
 
Конкурс проводится с 19 по 24 октября 2020 года в БГУ им. Д. Банзарова в рамках празднования Дней бурятского языка.
 
Для участия в конкурсе необходимо направить на электронный адрес: burlitkaf@yandex.ru заявку (ФИО, место работы/учебы, электронный адрес, тел.), снять видео (до 2 минут) чтения 1 стихотворения наизусть на тему Байкала («Алдарта Байгал, арюухан далай…») и разместить в социальных сетях Инстаграмм, Фейсбук с хэштэгами #buryadshuleg #буряадшүлэгэйфлэшмоб #буряадвидео. Победители (три призовых места) конкурса награждаются дипломами и призами. Награждение пройдет 29 октября.
 
Хүндэтэ нүхэд!
 
«Буряад шүлэгөө уншая» гэhэн уран уншалгын «Алдарта Байгал, арюухан далай…» сэдэбтэй челлендж-мүрысөөндэ та бүгэдэниие хабаадахыетнай уринабди!
 
Тус мүрысөөн Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулида Буряад хэлэнэй hайндэртэ зорюулагдаhан хэмжээ ябуулгануудай үедэ октябриин 19-hөө 24 болотор үнгэргэгдэхэ.
 
Мүрысөөндэ хабаадахын тула өөрынгөө мэдүүлгэ иимэ сахим хаягаар ябуулха хэрэгтэй: burlitkaf@yandex.ru - нэрэ обог, ажалладаг/hурадаг газар, сахим хаяг, утаhанай дугаар; 2 мин. хүрэтэр видео дээрэ Байгал далай тухай сээжээр шүлэг уншаад (буряадаараа), Инстаграмм, Фейсбук гэhэн ниитын сүлжээндэ иимэ хэштэгтэйгээр #buryadshuleg #буряадшүлэгэйфлэшмоб #буряадвидео табиха. Мүрысөөндэ илаhан 3 хүндэ диплом болон шагнал октябриин 29-дэ гардуулагдаха.

Файлы