02март2017

Буряад хэлэ сахин хүгжөөлгын түб Сагаан һараар амаршална!

image-0-02-08-b27989e59695a44e8b976e971134315b1e37a0df76949e152e22e47fca1e9d14-V[1]

Эрхим хүндэтэ багшанар ба оюутад!

Буряад хэлэ сахин хүгжөөлгын түбэй зүгһөө Та бүгэдэниие Сагаан hараар амаршалаад,

Һаруул бодолтой,

Һайхан һанаатай,

Сэбэр сэдьхэлтэй,

Сэсэн үгэтэй,

Наартай, зугаатай,

Налгай, жаргалтай,

Элбэг баян,

Элүүр мэндэ,

Энхэ амгалан ажаһуухатнай болтогой!