30янв.2014

Сагаалганаар!

Эрхим хүндэтэ багшанар, ажалшад, оюутад!

Сагаaн hараар, Сагаалганаар, гаража байhан Морин жэлээр амаршалнабди!

Он жэлэй ошохо бүри

Омог дорюун зандаа,

hара жэлэй ошохо бүри

hайхан сарюун зандаа,

Ухаан hонор, түгэлдэр,

Урматай, баяртай хододоо,

Залуу доодо үетэндөө

Заабари, hургаал хэлэжэ,

Замайнь үргэн харгые

Залан сэхээр тэгшэлжэ,

Аюул, баршад үзэнгүй,

Амгалан тэнюун hуухыетнай

Үнэн зүрхэнhөө хүсэнэбди!

Буряад уран зохёолой кафедра

Поделиться новостью: