Мэргэжилтэн бэлтгэх чиглэл, сургалтын хэлбэр, хугацаа, элсэлтийн шалгалтууд


Анагаах ухааны дээд сургууль

31.05.01

Хүний их эмч

Хүний их эмч

өдрөөр

6 жил

орос хэл (50),
биологи (45),
мэргэжлийн химийн тест (65)

183 000

128 100

33.05.01

Эм зүй

Эм зүйч

өдрөөр

5 жил

орос хэл (45),
хими (42),
биологи (42)

153 000

107 100